Bookmark and Share
Các nhà khoa học nghiên cứu chất gây ô nhiễm môi trường như thế nào?

 

Video này mô tả các thiết bị lấy mẫu thụ động hoặc PSD, một công cụ độc đáo mà
chúng tôi sử dụng để đo các chất gây ô nhiễm trong môi trường như PAH. Click vào hình ảnh để bắt đầu video.

 

English Version

 

 

How do scientists study contaminants in the environment? This video (in Vietnamese) describes passive sampling devices or PSDs, a unique tool that we use to measure contaminants, such as PAHs, in the environment. Click on image to start video. 

 

Source:

Oregon State University Superfund Research Center.